Blog

เบื้องต้นกับ Bitcoin

Aug 19, 2016 by Admin Bitcoin,Blockchain

Bitcoin เป็นสกุลเงินดิจิตอล ที่ถูกคิดค้นขึ้นมาโดยผู้ใช้นามแฝงว่า Satoshi Nakamoto เพื่อใช้เป็นตัวกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า และการโอนเงินระหว่างกันทางอินเทอร์เน็ต ปัจจุบันเริ่มมีร้านค้าออนไลน์เปิดให้มีการใช้ Bitcoin ในการแลกเปลี่ยนสินค้ามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Amazon, eBay ฯลฯ และคาดการณ์กันว่าในอนาคตอาจจะพัฒนาไปสู่การซื้อขายหุ้น, พันธบัตร และสินทรัพย์อื่นๆ อีกด้วย

Bitcoin ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะเป็นระบบการเงินที่ไร้ศูนย์กลาง (decentralized) นั่นคือการเกิดธุรกรรมหรือ transaction ใดๆ ข้อมูลส่วนนี้จะไม่มีศูนย์กลางหรือผู้ที่จัดเก็บตายตัว แต่จะเป็นการช่วยกันเก็บ(รวมถึงช่วยกันตรวจสอบและยืนยัน) ซึ่งผู้ที่ช่วยเก็บข้อมูลเหล่านี้เราจะเรียกกันว่า "นักขุด (miner)" -- สำหรับเรื่องราวของนักขุด เอาไว้มีเวลาเดี๋ยวจะเขียนลงลึกในรายละเอียดอีกที

ข้อดีของ Bitcoin คือ

  1. ต้นทุนต่อธุรกรรมต่ำ เพราะเป็นการส่งเงินผ่านถึงกันโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านสถาบันการเงิน จึงมีต้นทุนต่ำกว่ามาก (ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมให้กับธนาคารหรือตัวกลางอื่นๆ ที่มีค่าธรรมเนียมที่ค่อนข้างสูงพอสมควรเมื่อเทียบกับค่าธรรมเนียมของตัว Bitcoin)
  2. มีการตรวจสอบความถูกต้องของธุรกรรมจากคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่องจากทั่วโลก ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือและไม่ได้อยู่ภายใต้ความควบคุมดูแลโดยธนาคารและรัฐบาลใดๆ (การแทรกแทรงด้วยวิธีการต่างๆ ที่ปกติทางธนาคารหรือรัฐบาลใช้ทำกันอยู่ ไม่สามารถทำได้โดยตรง)

Contact Info

+066 8 1396 3651